Medlemsvilkår for SMB Tjenester AS

1 Om SMB Tjenester AS

SMB Tjenester AS, organisasjonsnummer 968 290 983, Spongdalsveien 583, 7074 Spongdal («SMB»). SMB er en innkjøpspartner som fremforhandler gode og besparende avtaler for sine medlemmer. SMB hjelper din bedrift med å kutte kostnader på innkjøp gjennom kvalitetssikring av leverandører, bedre betingelser og mindre tidsbruk. Tidsbesparelsen gir våre medlemmer mer tid til å fokusere på sin kjernevirksomhet. Medlemmer forstås i gjeldende vilkår som aktive medlemmer som betaler medlemskontingent («medlem»). Som medlem i SMB samtykker du til vilkårene i denne avtalen. Avtale mellom SMB og et medlem består av Medlemsvilkår og Personvernerklæring for SMB.   

2 Om medlemskapet ditt

Medlemskapet betales ved en årlig kontingent og er åpent for alle næringsdrivende. Ved innmelding må du registrere deg med norsk mobilnummer (+47), gyldig e-post-adresse, postnummer og navn på kontaktperson. Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte. Ved kjøp av forsikringer må navn på ansatte oppgis. Ved bestilling av forsikring er det medlemsbedriftens ansvar å innhente samtykke til oversendelse av navn for ansatte i medlemsbedriften, ref. Medlemsvilkår pkt. 3 tredje avsnitt. Som medlem hos SMB vil du motta tilbud for medlemsbedrifter og medlemsbedriftenes ansatte. Fordelene medlemskapet gir er knyttet til firma og ikke mot person. Som medlem hos SMB samtykker du til å motta e-post og telefonsamtaler fra SMB. Oppsigelse av medlemskap må skje skriftlig. SMB sender ut nyhetsbrev. Medlemmer kan når som helst melde seg av nyhetsbrev. Alle virksomheter og organisasjoner registrert i Brønnøysund kan søke om medlemskap. SMB forbeholder seg retten til å avslå søknader uten å oppgi årsak til avslaget. SMB har ikke ansvar for virksomheter som er underlagt regler om offentlig anskaffelser, og hvor SMB sine avtaler kommer i konflikt med disse. SMB kan kredittvurdere sine medlemmer. SMB sine leverandører står fritt til å kredittvurdere medlemmer før avtale inngås. Medlemmet er underlagt leverandørenes til enhver tid gjeldende leveranse – og faktureringsvilkår, og er ansvarlig for betaling av de varer og tjenester som er bestilt eller benyttet. Leverandørene står fritt til å avvise et medlem. Dersom en leverandør avviser et medlem på bakgrunn av kredittverdighet eller et tidligere kundeforhold, gir ikke dette medlemmet rett til å påberope seg garantien om tilbakebetaling av årsavgiften. 

3 Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi garanterer at dine opplysninger kun vil bli lagret og brukt i forbindelse med ditt medlemskap hos SMB. Som medlem hos SMB samtykker ditt firma til at vi registrerer og behandler personopplysninger for kontaktperson i deres firma, firmaets aktivitet og øvrig informasjon i relasjon til medlemskapet. Vi er ansvarlig for lagring og annen behandling av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med deg, for å gi deg tilpassede tilbud. Medlemsbedriftenes kundehistorikk vil bli lagret i vårt kundeprogram. Vi vil ikke selge eller utlevere dine personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke. Medlem som ønsker forsikringstilbud og forsikringer gjennom SMB godtar at firmaopplysninger og navneliste gis videre til forsikringsgiver, ref. Medlemsvilkår pkt. 2 andre avsnitt. Medlemmet velger selv hvilke avtaler de ønsker å benytte. SMB gis fullmakt til å forhandle avtaler på bakgrunn av medlemmets innmeldingsskjema eller senere gitt tillatelse eller aktivert en avtale. Når medlem har krysset av eller varslet for at de ønsker å bli kontaktet av våre leverandører vil leverandøren få oppgitt navn, telefonnummer og e-postadresse. Som medlem er du selv ansvarlig for at SMB til enhver tid har korrekte opplysninger om deg og ditt firma. Dersom du har spørsmål, ønsker innsyn i de personopplysningene vi har knyttet til firma, eller ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du når som helst kontakte oss. Vi forplikter oss til å gi deg innsyn som angitt i vår personvernerklæring. Innsyn gis kun til den eller de som er registrert som medlemsbedriftens kontaktperson. 

4 Avtalens varighet og oppsigelse

Vilkårene gjelder fra den dagen du har registrert deg som medlem og erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for ditt medlemskap hos SMB. Vilkår for medlemskap kan endres av SMB med en måneds varsel. Til enhver tid gjeldene vilkår vil være tilgjengelig på www.smb.no. Medlemskapet gjelder for ett år, og fornyes automatisk for ett år av gangen. Oppsigelse av medlemskap må skje skriftlig, og må gjøres av medlemsbedriftens kontaktperson eller daglig leder. Oppsigelse av medlemskapet fører automatisk til at øvrige avtaler medlemmet har gjennom SMB opphører, og medlemmet overføres til leverandørens standard betingelser. Har noen av avtalene oppsigelsestid eller bindingstid er dette SMB uvedkommende. Innbetalt årsavgift refunderes ikke. Det gjelder ett unntak. Dersom medlemmet det første kalenderåret ikke har hatt en besparelse tilsvarende årsavgiften, vil medlemmet kunne kreve å få årsavgift tilbake. Forutsetning for å gjøre unntak gjeldende er at medlemmet minimum har benyttet seg av to avtaler gjennom første år som medlem, og at medlemmet ikke har fått avslag av leverandører for bruk av en eller flere avtaler. I tillegg at medlemmet har hatt gjennomgang med rådgiver om relevante avtaler og mulige besparelser. 

5 Tjenester tilbudt av tredjeparter

Via våre tjenester kan det være mulig for deg å knytte deg opp mot tjenester tilbudt av andre enn oss (en tredjepart). Dette gjelder f.eks. om du kjøper et forsikringsprodukt eller benytter deg av våre øvrige avtaler som ytes av tredjepart. Det kan være utstedelse av forsikringspoliser eller fakturautstedelse for tredjeparts ytelse. Vi gjør oppmerksom på at det kan gjelde andre vilkår fra tredjepart. Disse må du godta for å bruke produkter eller tjenester som ikke vi tilbyr direkte. SMB er ikke ansvarlig for tjenester levert av tredjepart. Hva du gjør med tredjeparts tjenester, er et forhold mellom deg og slik tredjepart. Leverandører kan kreve bindingstid for å kunne gi gode betingelser til SMB sine medlemmer. Dette er en avtale mellom medlemmet og leverandøren. Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi korrekte avtalekoder eller annen form for identifisering hos leverandør for å få avtalepriser eller bonus. SMB har ikke ansvar for mangelfulle opplysninger som medfører manglende rabatt eller bonus. 

6 Reklamasjon, erstatningsansvar, Force Majeure

Det er til enhver tid gjeldende ansvarsbegrensninger og forbehold tatt av leverandørene som er gjeldende. Medlemmet skal ta kontakt med leverandør direkte ved reklamasjon på kjøp eller leveranse. SMB er ikke part i leverandørenes leveranse til medlemmet, og er ikke ansvarlig for skade og tap medlemmet måtte ha som følge av forsinkelse eller mangelfull leveranse fra leverandør. SMB er ikke ansvarlig for indirekte tap, for eksempel tapt fortjeneste, avsavnstap, tapte besparelser eller krav fra tredjepart, herunder leverandører. Oppstår det uenighet mellom leverandør og medlemmet kan SMB på oppfordring og samtykke fra medlemmet søke å løse situasjonen raskest mulig og til størst mulig fordel for medlemmet. SMBs maksimale erstatningsansvar er begrenset oppad til et beløp tilsvarende medlemmets årlige avgift. Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for SMB å oppfylle sine forpliktelser i tråd med gjeldende medlemsvilkår, eller en situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører våre forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Eksempler på dette er lovendringer, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, flom, eksplosjon, inngrep fra offentlige myndigheter eller at data/tele-systemer og/eller - nettverk er nede grunnet feil som ikke skyldes partene.

7 Tvister og lovvalg

Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister er underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Rett verneting er Trondheim tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

8 Kontakt

Ta kontakt med oss om du har spørsmål. Vår kontaktinformasjon er : Post: SMB Tjenester AS, Spongdalsveien 583, 7074 Spongdal. Telefon: 48 500 600 E-post. post@smb.no www.smb.no

MedlemsvilkårPersonvernerklæring