Vår jobb er å spare tid og penger - for din bedrift!

Forsikringer

Det er ofte aller mest å spare på forsikringer, og mange av våre medlemmer sparer både 40.000 og 50.000 kroner. Vi kan tilby de fleste forsikringer - be oss om et tilbud og sammenlign med prisen du har fra før.

Få tilbud på forsikring

Hvert år forhandler vi med forsikringsselskapene om de beste betingelsene. Vi gjør jobben for deg og sørger for å holde bedriftens forsikringskostnader på et minimum, og passer samtidig på at din bedrift har den dekningen den har behov for.

Personalforsikringer

Yrkesskade

Lovpålagt forsikring!

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring for arbeidsgiver som skal sikre ansatte erstatning i forbindelse med yrkesskade og yrkessykdommer. Forsikringen dekker uførhet, invaliditet og dødsfall både som følge av arbeidsulykke og arbeidsrelatert sykdom, og gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Dekning på lovpålagt yrkesskadeforsikring er lik uansett selskap, og derfor kan du lett sammenligne priser. På bakgrunn av stort forhandlings- volum kan vi tilby våre medlemmer noen av markedets beste priser. Høyere forsikringssum ved yrkesskade/yrkessykdom kan også tilbys.

Matrixlogo_ny

Utvidet Yrkesskade

Lovpålagt forsikring!

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker ikke skader som medfører mindre enn 15 % varig medisinsk invaliditet. Utvidet yrkesskadeforsikring sørger for dekning fra 1 % invaliditetsgrad for en lav tilleggspremie. Sørg for at dine ansatte har dekning også for mindre alvorlige skader, og få en bedre personalforsikring.

Det er spesielt våre medlemmer innen håndverksbransjen som ønsker denne dekningen, siden enkelte deler av kroppen er spesielt utsatt i disse yrkene. Normalt sett vil for eksempel tap av ytre ledd på en finger ikke gi erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.
Matrixlogo_ny

Fritidsulykke

Gjelder i fritiden!

Fritidsulykke gjelder i fritiden og dekker uførhet, invaliditet eller død som følge av en ulykke.

Vi tilbyr en ulykkesforsikring hvor vilkårene er samordnet med yrkesskadeforsikringen, som gjelder i fritiden (også til og fra arbeid). Sammen gir disse to forsikringene dekning døgnet rundt mot uførhet, invaliditet og død som følge av ulykke. Høyere dekning for ménerstatning kan også tilbys.
Matrixlogo_ny

Utvidet fritidsulykke

Gjelder i fritiden!

Forsikringen fritidsulykke dekker ikke skader som medfører mindre enn 15 % varig medisinsk invaliditet. Utvidet fritidsulykke sørger for dekning fra 1 % invaliditetsgrad for en lav tilleggspremie.
Matrixlogo_ny>

Gruppelivsforsikring

Sikrer familiens økonomi!

Danica Gruppeliv er en forsikringsdekning som utbetales som en engangsutbetaling ved dødsfall. For at du skal ha best mulig valgfrihet tilbyr Danica to ulike varianter av gruppeliv. Bedriften kan velge forsikringssum ut fra lønn eller ut fra folketrygdens grunnbeløp (G).
Danica-pensjon

Kompanjongforsikring

Sikrer eierstruktur!

Å sikre ønsket eierstruktur er et viktig moment i å skape trygghet for bedriftens fremtidige inntjening. Mange forretningspartnere har aksjonær-/kompanjongavtaler som regulerer samarbeidsforholdet. Ett viktig område i avtalene er også å regulere hva man ønsker skal skje hvis en av aksjonærene/ kompanjongene dør. Dette har sammenheng med at arvingene da vil være ny aksjonær/ kompanjong.

En slik situasjon reiser en rekke spørsmålsstillinger og mulige konsekvenser...
• Ivaretar kompanjong-/ aksjonæravtalen kompanjongenes intensjoner ved dødsfall?
• Er intensjonen at gjenlevende aksjonær(er)/ kompanjong(er) skal kjøpe ut arvingene eller skal arvingene inngå i bedriften som ny aksjonær/ kompanjong?
• Hvis arvingene skal kjøpes ut – til hvilken pris?
• Er kapitalbehovet sikret?
• Hva om arvingene ikke vil selge? Konsekvenser for gjenlevende aksjonær(er)/ kompanjong(er)?
• Hva hvis arving er mindreårige og overformynderiet blir ny kompanjong/ aksjonær – konsekvenser for gjenlevende og virksomheten?

For å unngå mulige problemstillinger/ konsekvenser er det viktig å tenke igjennom hva man ønsker i en slik situasjon og regulere dette i aksjonær-/ kompanjongavtalen. Ønsker man at gjenlevende aksjonær(er) skal kjøpe ut arvingene er det viktig at avtalen regulerer både forkjøpsrett og plikt for gjenlevende kompanjong(er)/ aksjonær(er). Som et ledd i dette bør aksjonær(ene)/ kompanjong(ene) etablere kompanjongforsikring for å sikre kapitalbehovet helt eller delvis til å kjøpe ut arvingene.
Alpha-Insurance

Reiseforsikring

Trygghet på reiser

Vi tør påstå at vi kan tilby en av de markedsledende reiseforsikringene i markedet når det kommer til pris og vilkår. Reiseforsikringen dekker tjenestereise og den ansattes familie på ferie- og fritidsreiser over hele verden, (med naturlig unntak for land der UD har anbefalt evakuering av norske borgere). Forsikringen gjelder for ferie- og fritidsreiser med varighet på inntil hele 90 dager, mens tjenestereise dekkes med en varighet på hele 180 dager. Ektefelle/samboer/registrert partner og dennes barn, samt egne barn med felles adresse som den sikrede dekkes av forsikringen. Egne barn med felles folkeregistrerte adresse som den andre forelder dekkes av forsikringen. Barn dekkes inntil hovedforfall etter at barnet har fylt 21 år. Det påløper ikke egenandel ved skade.

Med denne forsikringen slipper du å bekymre deg for om reisen ble betalt med riktig kredittkort eller om forsikringen muligens bare gjelder reiser med overnatting.

gouda

Helseforsikring

Raskt tilbake i arbeid

Hva gjør du når dine medarbeidere rammes av sykdom eller skader og må bli fraværende i en lengre periode? Med helseforsikring får du dine medarbeidere raskt tilbake i arbeid ved at de slipper å stå i den offentlige helsekøen.

Mens det offentlige helsevesenet garanterer et bekreftelsesbrev fra spesialist maks 30 dager etter fastlegens henvisning, garanterer en helseforsikring spesialistvurdering innen 10 dager og behandling/ operasjon innen 10 eller 20 dager. Det gis også komplett oppfølging før, under og etter behandlingsforløpet. Den syke blir godt ivaretatt av egen sykepleier gjennom sammensatte behandlinger uten forsinkelser, og det brukes kun leger og institusjoner som er godt kvalitetskontrollert.

I de tilfeller hvor man trenger behandling eller operasjon er det forsikringen som dekker alle kostnader og du blir heller ikke beskattet av disse kostnadene som arbeidstaker.

Vertikal_Helse

Skadeforsikring

Kjøretøy

Lovpålagt ansvarsforsikring.

Alle kjøretøy som brukes på områder som er åpen for allmennheten må ha en lovpålagt ansvarsforsikring. Dette gjelder naturligvis vanlige personbiler, varebiler, mindre og større lastebiler eller busser. Andre kjøretøy som trucker, snøscootere, traktorer eller andre anleggs- maskiner vil også som oftest defineres som kjøretøy hvor det er krav om ansvarsforsikring.

Hvilke andre dekninger som er aktuelle samt hvilken egenandel som skal velges varierer avhengig av kjøretøyets verdi, alder og bedriftens økonomi. Generelt er det vanlig å velge en kaskodekning som dekker alle ytre skader for et nyere kjøretøy eller der hvor verdien er høy i forhold til bedriftens omsetning eller resultat. Et rimeligere alternativ enn kaskodekning kan være å velge en delkaskodekning. Da vil kun skader som skyldes tyveri eller brann være dekket.

Bygningsforsikring

Bygningsforsikring

Verdien til et bygg er som oftest så stor at det ikke er vanlig at bedriften kan dekke tapet av en totalskade over normal drift. En bygningsforsikring skal dekke de viktigste og største skadene som kan redusere verdien på et bygg. Brann, vann eller naturskader er de viktigste skadetypene og bør derfor normalt dekkes av forsikringen. Dersom bygget er utleid til andre vil det være naturlig å forsikre et eventuelt inntektstap, dersom leietaker må flytte ut eller ikke betaler husleie i reperasjonsperioden. I tillegg til skade på bygget er det viktig å forsikre seg mot de økonomiske konsekvensene huseieransvaret kan medføre i forhold til tredje person.

I noen tilfeller vil det ikke være hensiktsmessig å forsikre hele gjenoppbyggningsverdien av bygget, f.eks dersom dette er gammelt og ikke vil bli gjenoppført tilsvarende som det er i dag. En løsning kan da være å forsikre bygget på 1. risiko, dvs en valgt prosentandel av byggets tekniske verdi settes som forsikringssum, og en eventuell erstatning begrenses til denne.

Forsikringssummer, dekningsomfang og egenandeler kan tilpasses den enkelte huseiers behov.

Løsøre og varer

Forsikringsbehovet varierer

Forsikringsbehovet til den enkelte bedrift vil variere, men noen basisdekninger vil de fleste ha behov for. Inventar og løsøre kan bli skadet som følge av en brann eller en vannlekkasje, dessverre er det også slik at det er få næringer som ikke kan bli utsatt for tyveri eller hærverk. Dersom noe bedriften eier eller produserer skulle skade andre, kan bedriften bli økonomisk ansvarlig.

Forsikringssummer, dekningsomfang og egenandeler kan tilpasses den enkelte bedrifts behov.

Avbruddstap ved skade

Dekker det faktiske tapet

Du kan få et økonomisk tap dersom en skade på bygning eller eiendeler gir stans i driften. En avbruddsforsikring sørger for at bedriftens driftsresultat blir det samme som om skaden ikke hadde inntruffet. Avbruddsforsikring dekker det faktiske tapet din bedrift eller butikk opplever etter en skade som er dekket av brannforsikringen.

De økonomiske forpliktelsene vil ikke bli borte selv om inntektene i en periode reduseres, eller faller helt bort. Avbruddsforsikring vil i mange tilfeller være helt avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen etter en skade.

Bedriftens ansvar overfor tredjeperson

Beskytte virksomheten

Formålet med ansvarsforsikring er å beskytte virksomheten dersom den blir påført et rettslig erstatningsansvar.

Bygge- og Anleggsforsikring

Bygningsforsikring

Dette er en forsikring som tar utgangspunkt i håndverker, entreprenør eller byggherre sin driftsinntekt. Den omfatter arbeider man har forsikringsplikt og bærer risikoen for på årsbasis.

Styreansvar

Begrense styremedlemmets økonomiske tap

En styreansvarsforsikring kan begrense styremedlemmets økonomiske tap ved et erstatningkrav.

I henhold til Aksjeloven §17(1) hefter det et ubegrenset personlig ansvar for uaktsomme eller forsettelige tap. Et styreverv er personlig og det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav. En påstått skadelidt kan velge hvem av de ansvarlige styremedlemmene han vil gå på for å få dekket sitt erstatningskrav.
AIG_120px

Kontraktsgaranti

Frigjør kapital med Kontraktsgaranti

Kontraktsgaranti vil for mange være et godt alternativ til løsninger gjennom banken. Med Kontraktsgaranti er det slutt på å binde opp verdifull kapital i banken. I stedet for å belaste egenkapitalen i bedriften i hele byggeperioden, kan man nå tegne en engangs betalt forsikring – og være ferdig med det.

Kontraktsgaranti gjennom SMB gjelder i henhold til kravene etter Bustadsoppføringlova. Dekningen garanterer entreprenørens forpliktelser før, gjennom og etter byggeperioden.

Transportforsikring

Sikrer vareeier

Transportforsikringen sikrer vareeier mot økonomisk tap hvis varer blir skadet eller går tapt under transport. Alle bedrifter som kjøper, selger eller på andre måter har gods som fraktes fra ett sted til et annet, bør vurdere å sikre det gjennom en transportforsikring. Utgangspunktet for verdifastsettelsen er varens verdi.

Pensjon

Tjenestepensjon - OTP

Alltid gunstig kostnadsnivå

Alle bedrifter er pålagt å ha en tjenestepensjonsordning. Gjennom SMB Tjenester får du:
- En av markedets beste pensjonsavtaler.
- Enkel administrasjon.
- Alltid gunstig kostnadsnivå.
- God rådgivning.

Vi tilbyr innskuddspensjonsordninger fra 2% av lønnen som er minimumskravet og opp til 7%. Dette gjelder for lønn mellom 0-7,1G. For de som tjener mellom 7,1-12G kan det spares hele 25,1%.

Merk! Du må være oppmerksom på at en vanlig tjenestepensjon (OTP) ikke inkluderer uførepensjon. Dette er det lett å misforstå og kan få alvorlige konsekvenser for de ansatte, særlig for de med høy lønn. Du bør derfor alltid vurdere å ha uføredekning inkludert i din pensjonsordning, da dette ikke medfører de store kostnadene for bedriften.
Danica_Pensjon

Innskuddsfritak

Sikrer arbeidsgiver

Innskuddsfritak sikrer arbeidsgiver mot fremtidige pensjonsforpliktelser om en av de ansatte skulle bli varig ufør. Dette er en lovpålagt forsikring som er knyttet opp mot den obligatoriske tjenestepensjonen. Det er viktig å merke seg at pris på denne tjenesten varierer veldig fra leverandør til leverandør. Vi vet at våre priser er meget konkurransedyktige i markedet. Vi opplever daglig at medlemmer sparer betydelige beløp ved å bytte til vår avtale.
Danica_Pensjon

Uførepensjon

Arbeidsuførhet - store økonomiske konsekvenser

Langvarig arbeidsuførhet kan få store økonomiske konsekvenser. Inntekten reduseres, samtidig som de løpende utgiftene er omtrent som før. Folketrygdens ytelser er sjelden nok til å opprettholde den levestandarden du er vant med. Tjener du eksempelvis 400.000 kroner i dag vil du få omtrent halvparten i trygd fra det offentlige om du skulle bli arbeidsufør. I prinsippet kan man si at jo høyere inntekt, desto mindre får du i prosent fra Folketrydgen ved arbeidsuførhet.

Du kan imidlertid sikre deg og dine ansatte økonomisk ved å tegne en uførepensjon. En uførepensjon sørger for at de ansatte vil få inntil 70% av lønn ved varig uførhet. Dette er en ansattegode med stor verdi - uten de store kostnader for bedriften.
Danica_Pensjon

Benytt deg av våre avtaler Bli medlem i dag!

På bakgrunn av stort forhandlings- volum kan vi tilby våre medlemmer noen av markedets beste priser. Vi forhandler kontinuerlig dine forsikringspremier sammen med 3500 andre bedrifter og kan derfor tilby deg stabile premier og god, personlig service.