SMB Tjenester


Vi hjelper din bedrift med å spare penger

Bjerkan Stav gir råd om permittering, kriser og corona - headerbilde

Bjerkan Stav gir råd om permittering, kriser og corona

Dersom omstendigheter ved driften gjør det nødvendig, kan du som arbeidsgiver ha rett til å permittere ansatte. Corona-krisen har aktualisert dette i stor grad. 

Permittering betyr at arbeidstaker fritas midlertidig for sin arbeidsplikt i en periode. Det vil si at arbeidsforholdet består, i motsetning til saker vedrørende avskjed og oppsigelse. Arbeidstaker har dog ingen arbeidsplikt, og arbeidsgiver ingen lønnsplikt, i perioden. 

Som arbeidsgiver må du foreta en helhetsvurdering hvorvidt permittering er nødvendig, da du må ha en saklig grunn for å kunne permittere. Driftsnedgang, mangel på oppdrag, naturkatastrofer eller ulykker som brann og lignende kan være permitteringsgrunner, men også enda mer uforutsette hendelser kan legitimere permittering. Corona-krisen er et eksempel på det sistnevnte, mens finanskrisen i 2008 og krisen i oljebransjen for noen år siden er andre tilfeller hvor arbeidsgivere måtte ty til permitteringer i stor grad. 

Permittering skal i utgangspunktet varsles arbeidstaker med 14 dagers varsel, regnet fra den dato varselet blir gitt. Deretter har du som arbeidsgiver en plikt til å betale arbeidstaker lønn i de første 15 dager i permitteringen, i det som kalles arbeidsgiverperioden. Etter dette går arbeidstakerne over på dagpenger fra NAV. 

Les om hva et medlemskap hos SMB Tjenester innebærer

Corona-krisen, og myndighetenes håndtering av denne inkludert nedstenging av samfunnet i stor skala, skapte en helt ny og ukjent situasjon for norske bedrifter og arbeidsgivere. Av den grunn vedtok Stortinget nye regler i midten av mars, for å avhjelpe situasjonen. Både varslingsfrist og arbeidsgiverperiode ble for eksempel redusert ned til to dager hver. Med andre ord, dersom man sendte permitteringsvarsel en mandag, betalte arbeidsgiver kun lønn ut fredag samme uke (to dagers varsel tirsdag og onsdag og to dagers arbeidsgiverperiode torsdag og fredag). 

Antallet permitterte nådde et antall helt ukjent i nyere tid i løpet av månedene mars og april. Antall arbeidsledige i april var over 400.000, hvorav 350.000 var permitterte. Til sammenlikning var det cirka 50.000 permitterte under finanskrisen i 2008, og cirka 25.000 under oljekrisen. 

Som arbeidsgiver kan du permittere en arbeidstaker inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Det vil si, i forhold til corona-situasjonen, at dersom man permitterte arbeidstakerne sine på ubestemt tid i midten av kan man holde dem permittert til midten av september. NHO Reiseliv har forøvrig akkurat gjennomført en medlemsundersøkelse blant 560 bedrifter, hvorav 6 av 10 bedrifter frykter oppsigelser dersom permitteringsordningen ikke forlenges utover de 26 ukene. 6 av 10 bedrifter i undersøkelsen hadde også hatt omsetningsnedgang på 50% eller mer de siste 4 ukene sammenliknet med samme periode i fjor. 

Et spørsmål som kan oppstå er om det ved forlengelse av en permittering innenfor de 26 uker er nødvendig med et nytt formelt varsel til arbeidstaker. Svaret på dette avhenger av ordlyden i det foregående permitteringsvarsel. Dersom arbeidstaker var opplyst om permittering frem til en helt konkret dato, må nok et nytt varsel til. Dersom ordlyden var mer uklar, for eksempel "...mest sannsynlig frem til..." eller "--- i utgangspunktet frem til..." vil antageligvis kun en beskjed om videre permittering være tilstrekkelig. Etter som det akutte ved corona-krisen kan sies å ha avtatt, og arbeidslivet har hatt mer tid til omstilling og vurdering, kan det også reises spørsmål ved om man må forholde seg til de opprinnelige varslingsfrister og arbeidsgiverperioder på henholdsvis 14 og 15 dager, istedenfor å benytte seg av 2-dagersperiodene som følge av corona. Svaret på dette vil nok variere fra bedrift til bedrift og sak til sak, og må vurderes konkret. 

Ved permitteringens avslutning gjenoppstår arbeidsplikt og lønnsplikt på vanlig måte. Arbeidsgiver kan avslutte en permittering også ved oppsigelse av arbeidstaker. Da opphører permitteringen, og arbeidsgiver har plikt til å betale lønn til arbeidstaker ut oppsigelsesperioden selv om det eventuelt ikke skulle være arbeid å tilby. Det er viktig å være oppmerksom på at også arbeidstaker kan avslutte en permittering ved oppsigelse, men da kun med 14 dagers oppsigelsesfrist regnet fra da arbeidsgiver mottar oppsigelsen. Praksis er da at arbeidstaker mottar dagpenger fra NAV i oppsigelsesperioden, istedenfor lønn fra arbeidsgiver. Tariffavtaler kan dog endre dette. 

Dersom man som arbeidsgiver har spørsmål rundt permitteringer, enten i forkant av eller under en permitteringsperiode, vil et godt råd være særlig i disse spesielle tider å innhente bistand fra advokat. 

Her er litt om medlemsfordelen hos Bjerkan Stav Advokatfirma

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisikon 3680.png

spar tid og penger