SMB Tjenester


Vi hjelper din bedrift med å spare penger

Hvorfor tilby sluttpakke? - headerbilde

Hvorfor tilby sluttpakke?

En sluttpakke er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der avslutning av arbeidsforholdet er en sentral del. Sluttpakker kan være aktuelt både før oppsigelse er gitt, eller som et mottrekk dersom arbeidstakeren bestrider en oppsigelse. 

Arbeidstaker har aldri krav på en sluttpakke. 

Etter norsk rett har arbeidstaker imidlertid et meget sterkt stillingsvern. Sluttpakker tilbys normalt fordi arbeidsgiver ser seg tjent med dette, enten for å gjennomføre en nedbemanning mest mulig smertefritt og raskt, eller for å unngå en dyr og belastende rettssak. 

Sluttpakke kan brukes både dersom behovet for at arbeidstakeren slutter skyldes forhold på bedriftens side, og når det skyldes forhold på arbeidstakerens side. Forhandlingsutgangspunktet er imidlertid forskjellig ettersom om det er forhold på bedriften eller at arbeidstakerens side er utgangspunktet for sluttpakken. 

Fordelen med en sluttpakke er at løsningen kan skreddersys, og begge partene slipper den usikkerheten og kostnaden som en mulig langvarig arbeidstvist kan gi. For bedriften er det også ofte en belastning ar arbeidstaker krever å stå i stillingen under en arbeidstvist, noe arbeidstaker i mange tilfeller har krav på. En løsning hvor arbeidstakeren står i stilling mot arbeidsgivers ønske vil kunne ha negative konsekvenser for arbeidsmiljøet i denne perioden. 

Det avtales gjerne avvikende løsninger for sluttidspunkt i en sluttavtale, i forhold til hva som ville blitt resultatet ved en oppsigelse. Ofte ønsker begge parter at den ansatte slutter på dagen, men forblir formelt ansatt i oppsigelsesperioden, noe som har betydning for pensjon, forsikringer mv. Andre ganger er det ønskelig for en eller begge parter at den ansatte arbeider kortere eller lengre enn den angitte perioden som følger av arbeidskontrakten. 

Ved nedbemanning

Rammen for innhold og utforming av sluttpakker blir lagt av arbeidsgiver, i noen tilfeller etter dialog med fagforeningen. Dersom arbeidsgiver har tungtveiende årsaker for den forestående nedbemanningen, er det ofte lurt å gjennomføre drøftelsesmøter før tilbud om sluttpakker gis. Det er vår erfaring i Bjerkan Stav at det normalt er lettere å nå frem til enighet om en sluttpakke dersom arbeidsgiver har vurdert nedbemanningsprosessen grundig og gjort godt forarbeid. Dersom det fra arbeidstaker kan stilles spørsmål ved sentrale elementer i prosessen vil arbeidstakeren lettere kunne fremforhandle en bedre sluttpakke enn ellers. 

Les om Oppsigelse på grunn av sykefravær

Størrelsen og innholdet

Størrelsen på en sluttpakke er en forhandlingssak, og det er ingen fast standard for størrelse eller innhold. 

Hva det er mulig å komme til enighet om avhenger av flere forhold. Det har særlig betydning hvor godt grunnlag det er for en mulig alternativ oppsigelse, men også faktorer som hvor lang oppsigelsestid den ansatte har, bedriftens økonomi og hvilken betydning en mulig oppsigelse har for den ansatte spiller inn. Betydningen for arbeidstaker vil også ofte avhenge av flere faktorer, så som hvor lett den ansatte finner ny jobb, alder, forsørgelsesbyrde med mer. Om den ansatte fristilles på dagen eller fortsetter å ha arbeidsplikt kan også ha betydning for størrelsen på sluttpakken. 

Det er normalt at størrelsen på sluttpakker angis i antall månedslønner med etterlønn, men det kan være gunstig å angi et entydig beløp i stedet, særlig dersom arbeidstakeren har tillegg, bonuser eller annet som kan skape usikkerhet og tvist om hva som egentlig er avtalt ved et gitt antall måneder etterlønn. Sluttpakken kan også gjøres betinget, sli kat deler av sluttpakken bare utbetales dersom den ansatte ikke har fått annet arbeid i mellomtiden. 

Hele eller deler av sluttpakken ytes noen ganger som oppreisningserstatning. Fordelen med ette er at ytelsen vil være skattefri for ikke-økonomisk skade opp til 1,5 G (per i dag ca. kr 150.000,-). Forutsetningen for skattefritak vil være at arbeidstakeren er utsatt for en belastning utover det som er normalt, typisk ved en usaklig oppsigelse eller avskjed. Det er viktig å spesifisere i sluttpakken hva som er erstatning og hva som er oppreisningserstatning. Oppreisningserstatning brukes mest i forbindelse med sluttavtaler som inngås etter en bestridt oppsigelse. 

Utover lønn er det mange ulike elementer som kan inngå i en sluttpakke. Noen eksempler: 

 • Bistand fra rådgiver i søk etter ny jobb
 • Støtte til videreutdanning
 • Forsikringer, pensjonsinnbetalinger
 • Mulighet for å overta firmabil, PC, telefon eller annet utstyr
 • Dekning av advokatutgifter i forbindelse med forhandlingene

Annet som ofte reguleres

I tillegg til de mer økonomiske godene som omtalt over er det normalt at en rekke andre forhold behandles i sluttavtalen, eksempelvis:

 • Beskrivelse av bakgrunnen for sluttavtalen
 • Om det skal skrives attest, og tidvis også om innholdet i denne
 • Hvilken informasjon som skal gis til øvrige ansatte og/eller kunder
 • Tidspunkt for opphør av arbeidsforholdet
 • Avklaring av hva som skal tilbakeleveres til arbeidsgiver
 • Taushetsplikt om avtalen og/eller andre forhold arbeidstaker kjenner fra stillingen
 • Endelig oppgjør av mellomværende (lån, utlegg, opsjoner mv)
 • Frafall av fortrinnsrett til ny stilling hos arbeidsgiver
 • Avklaringer rundt eventuelle konkurranseklausuler
 • "Ingen ytterligere kav"-klausuler. Partene kan ikke kreve ytterligere av hverandre

Også andre elementer kan inngå. Det som er viktig for en arbeidstaker kan være uviktig for en annen, og motsatt. For mange er det økonomiske aspektet viktigst, men ikke for alle. Kanskje er muligheten for ny jobb og videre karriere langt viktigere, noe som påvirkes av attest, konkurranseklausuler og hva som kommuniseres til andre ansatte, kunder og konkurrenter. Vår erfaring er at det er store fordeler med å forhandle sluttpakker individuelt, slik at man i størst mulig grad får vektlagt det som er viktig for begge partene i det enkelte tilfellet. Dette vil gjerne være mer arbeidskrevende, men vår erfaring er altså at dette likevel lønner seg. 

Konsekvens for trygdeytelser

At arbeidstaker mottar sluttpakke kan få betydning for utbetalingen av trygdeytelser, som f.eks. dagpenger, i perioden etter avsluttet arbeidsforhold. 

Rabatt på juridisk bistand

Vår erfaring er at de fleste arbeidsgivere er tjent med å søke juridisk bistand på et tidlig stadium i en oppsigelse- eller nedbemanningsprosess. Her er det betydelig risiko for å trå feil, noe som ofte utløser langt mer omfattende behov for hjelp i etterkant. Vi har lang erfaring både i forhandlinger og rådgivning til små og store arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål. 

Medlemmer i SMB Tjenester får fri førstegangskonsultasjon og rabatt på videre bistand hos Bjerkan Stav Advokatfirma. For nærmere spørsmål knyttet til problemstillingen rundt sluttpakker og arbeidsrett kan advokat Odd Gunnar Hammernes kontaktes via din rådgiver hos SMB Tjenester. 

Meld deg inn i dag for å få tilgang til avtalen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisbobler_SMB 4 pers.png

spar tid og penger