SMB Tjenester


Vi hjelper din bedrift med å spare penger

Oppsigelse på grunn av sykefravær - headerbilde

Oppsigelse på grunn av sykefravær

Sykdom hos ansatte kan være en stor belastning for den ansatte selv. Samtidig gir omfattende sykefravær både praktiske og økonomiske utfordringer for arbeidsgiver. Noen ganger blir utfordringene så store at bedriften må vurdere å si opp den ansatte.

Vår erfaring i Bjerkan Stav Advokatfirma AS er at dette er vanskelige saker både for den ansatte og for bedriften. 

Når kan arbeidstaker sies opp på grunn av sykefravær?

I utgangspunktet kan oppsigelse ikke skje før arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år.

De første 12 månedene etter at den ansatte ble arbeidsufør gjelder det et absolutt forbud mot å gå til en oppsigelse på grunn av sykefraværet. Oppsigelse begrunnet i andre forhold, eksempelvis nedbemanning, vil imidlertid kunne skje også i løpet av denne såkalte verneperioden. 

Etter at verneperioden er over, vil bedriften kunne gå til oppsigelse på grunn av sykefraværet så lenge oppsigelsen er saklig begunnet. Terskelen for oppsigelse på grunn av sykefravær er høy, men måten arbeidsgiver håndterer situasjonene på vil ofte ha stor betydning.

Hvilke plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker?

Arbeidsgiver plikter å følge opp den ansattes sykefravær og aktivt legge til rette for at den ansatte kan komme raskest mulig tilbake i jobb. Denne tilretteleggingsplikten er streng, og arbeidsgiver må strekke seg langt for å oppfylle denne. Den ansatte har på sin side en medvirkningsplikt som innebærer at den ansatte må samarbeide om oppfølgingen, blant annet ved utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplaner og deltakelse i dialogmøter. 

Når domstolene prøver om en oppsigelse på grunn av sykefravær skal godtas, har det stor betydning i hvilken grad arbeidsgiver og arbeidstaker har oppfylt sine plikter under oppfølgingen av sykefraværet. Arbeidsgiver bør derfor sørge for å dokumentere både hvilken oppfølging som er gjort, hvilke tilbud om tilrettelegging den ansatte har fått og i hvilken grad den ansatte har samarbeidet om oppfølgingen. Møtereferater, e-poster, brev eller bedriftens egen loggføring kan bli viktige bevis i en eventuell senere tvist. 

Les mer om avtalen med Bjerkan Stav Advokatfirma

Hva må arbeidsgiver vurdere ved en oppsigelse på grunn av sykefravær?

Spørsmålet om det er grunnlag for en oppsigelse på grunn av sykefravær beror i bunn og grunn på en avveining mellom hensynet til arbeidstakeren og hensynet til arbeidsgiveren. 

Prognosene for videre sykefravær har stor betydning. Jo høyere og hyppigere sykefravær som er sannsynlig i tiden framover, jo større grunn til å godta at arbeidsgiver sier opp den ansatte.

I små og mellomstore bedrifter vil høyt eller hyppig sykefravær ofte gi større praktiske og økonomiske problemer enn i større bedrifter. Arbeidsgivers muligheter til å tilrettelegge for sykmeldte vil dessuten ofte være mindre i små bedrifter enn i de større. Dette er noe domstolene legger vekt på i sin vurdering av om en oppsigelse kan godtas.

Domstolene legger også vekt på hvordan sykefraværet virker inn på de andre ansatte i bedriften. Dersom de må jobbe mye overtid eller pålegges andre belastninger over tid, taler dette for at oppsigelsen må godtas. 

Strenge formkrav!

Det er viktig å være oppmerksom på at det gjelder strenge formelle krav ved oppsigelse av ansatte. Blant annet plikter arbeidsgiver å drøfte med den ansatte og eventuelt tillitsvalgte før en beslutning om oppsigelse tas. Videre er det krav til hvordan en oppsigelse skal utformes og hvordan den skal leveres til den ansatte. Brudd på disse reglene kan føre til at oppsigelsen ikke er gyldig. 

I Bjerkan Stav Advokatfirma er vår erfaring at mange arbeidsgivere er usikre på hvilke regler som gjelder ved oppsigelse på grunn av sykdom og dessuten at det ofte glipper på det formelle. Arbeidsgiver vil derfor ofte være tjent med å be om juridisk bistand på et tidlig stadium i en oppsigelsesprosess.

Meld deg inn her

Rabatt på juridisk bistand

Medlemmer i SMB Tjenester får fri førstegangskonsultasjon og rabatt på videre bistand hos Bjerkan Stav Advokatfirma. For nærmere spørsmål knyttet til problemstillingen rundt oppsigelse kan advokat Kari Leira Bjørsnøs kontaktes via denne siden hvor Bjerkan Stav automatisk får beskjed om ditt medlemskap hos SMB Tjenester. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisikon 3680.png

spar tid og penger